E-Mail:
info@securitycompass.se
Phone:
+46 (0)70-588 14 94
Address:
Bivägen 4, 29436 Sölvesborg

Säkerhetsmanualen

Mindre butiksstölder under 2013

2014/01/29 : Niklas Sundin

Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 2013 rådet släpptes i mitten av januari. Där hittas en del intressanta tendenser. Tittar vi på statistiken för anmälda stölder och snatterier i butiker, varuhus och kommersiella utst ...

Rekommendera Security Compass

Följ Security Compass påSecurity Compass on LinkedIn
Follow SecCompass on Twitter

Uppdateringar på Security Compass

130715 "Säkerhetsbutiken" startar
120705 Uppdaterad text på sidan "Referensföretag"
120705 Uppdaterad text på sidan "Om företaget"
120529 Uppdaterad text på sidan "Arbetsplatsens skydd"
120403 Underhåll av hemsidan
120220 Uppdaterad programvara
120220 Uppdaterad bild på sidan "Om företaget"

Systematiskt säkerhetsarbete

Security Compass har många års erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete, vi hjälper gärna er att komma igång med er. Kontakta oss för mer information.

Enligt arbetsmiljölagen (kap 3 §2 & §2a) är arbetsgivaren idag skyldig att bedriva någon form av systematiskt säkerhetsarbete, med detta menas att man arbetar systematiskt med sina säkerhetsfrågor och i ett tidigt stadie jobbar med att identifiera eventuella störningar på verksamhetens tillgångar. Där efter måste beslut fattas om vilka störningar som inte är acceptabla och ta fram en lösning/åtgärd mot dessa störningar. Detta ska sedan implementeras i verksamheten. Slutligen ska ett system för att få kontinuitet i säkerhetsarbetet tas fram. Ett bra säkerhetsarbete skapars genom att arbeta systematiskt med sina säkerhetsfrågor. Hur ska detta beskrivas på svenska? Vi gör ett försök genom att titta på säkerhetsprocessen.

Säkerhetsprocessen

Säkerhets processen

Det finns lika många teorier som författare i detta ämne. Därför kommer troligen några av er läsare anser att begreppen här används felaktigt. Här beskrivs hur Security Compass anser att processen bör utformas och hur vi tolkar begreppen. Ämnet är intressant så vi välkomnar en diskussion.

Säkerhetsprocessen bör följas vid allt säkerhetsarbete. I vissa fall kan det finnas orsaker som gör att man måste eller kan från gå processen. Första fasen i processen har vi valt att kalla för Orienteringsfas.

Orienteringsfasen, består av antingen en behovsanalys och/eller en nulägesanalys. Dessa analyser syftar på att ge svar på följande frågor: Vad står verksamheten i dag? Vad är gjort? Vad är planerat att göra, vilka krav ställs på verksamheten och ut av vem? Uppfylls de krav som ställs? Orienteringsfasen är ett måste för att ge ett bra resultat i det fortsatta arbetet. En produkt som man bör ha med sig när man lämnar Orienteringsfasen är en säkerhetspolicy, där det klart framgår vilken inställning/vision verksamheten har när det gäller säkerhet.

Riskbedömning eller risk management, är steg två i processen. Denna fas består av tre delar. Först gör man en riskanalys som ska ge svar på vilka risker och hot som kan finnas mot verksamheten. Riskvärdering som i princip är en del i riskanalysen går ut på att värdera riskerna och hotet. Tillsammans ska dessa ge en rapport som talar om vilka risker och hot som finns och en bedömning över vilka konsekvenser detta kan ge för verksamheten, sannolikhet och konsekvens. Med hjälp av denna rapport (tillsammans med rapporten från nulägesanalysen) kommer man nu in i nästa del, Åtgärdsplan. Fasen Åtgärdsplanen ska mynna ut i en plan på hur man ska åtgärda dessa risker och hot som man inte kan “leva” med

Skyddsarbete eller security management, är den fas av processen som syftar till att åtgärda bristerna utefter den åtgärdsplan som är framtagen. Grunden för allt säkerhetsarbete hittar vi i säkerhetsmedveten personal. Om personalen inte förstår meningen med säkerheten och tar den till sig så kommer den aldrig att fungera, oavsett hur dyrt passersystem man köper in. För att personalen ska kunna få en möjlighet att jobba på ett bra sätt måste det finnas klara och tydliga rutiner som är väl förankrade hos personalen. Dessa rutiner måste också dokumenteras så att det inte kan missförstås vad som gäller. Först nu börjar det bli intressant att se över lås, larm och andre hjälpmedel. Två viktiga bitar som måste finnas med som ledstjärnor i denna fas är sektionering och spårbarhet. Alla som har jobbat med kvalité i någon form vet hur viktiga dessa begrepp är och så även i säkerhet.

Kontinuitet handlar om att låta säkerhetsarbetet leva. Säkerhetsarbetet måste vara en naturlig del i den dagliga “driften”. På så vis så skapas den säkra verksamheten. Det är när personalen börjar att frångå rutiner, vilket ofta orsakas av dåligt säkerhetsmedvetande, som saker börjar gå fel. Genom en bra kontinuitetsplanering så minskar man denna risken. Detta innebär att man lägger upp en plan på när och med vilken frekvens personalen ska utbildas, revisioner ska genomföras och så vidare.

Samhället ändrar sig och er säkerhet måste följa med i den utvecklingen för att bibehålla rätt skyddsnivåer. Därför behöver ni efter en tid genomföra en ny Orienteringsfas med efterföljande Riskbedömning.  Processen blir till ett hjul som ständigt kommer att vara i rullning. Jobbar ni på detta visset med säkerheten kommer den kriminella världen bara att ligga ett steg före.

Kontakta oss för mer information om systematiskt säkerhetsarbete och hur Security Compass kan hjälpa just ert företag,

 

<<< Tillbaks till Säkerhetsmanualen