E-Mail:
info@securitycompass.se
Phone:
+46 (0)70-588 14 94
Address:
Bivägen 4, 29436 Sölvesborg

Våra tjänster

Mindre butiksstölder under 2013

2014/01/29 : Niklas Sundin

Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 2013 rådet släpptes i mitten av januari. Där hittas en del intressanta tendenser. Tittar vi på statistiken för anmälda stölder och snatterier i butiker, varuhus och kommersiella utst ...

Rekommendera Security Compass

Följ Security Compass påSecurity Compass on LinkedIn
Follow SecCompass on Twitter

Uppdateringar på Security Compass

130715 "Säkerhetsbutiken" startar
120705 Uppdaterad text på sidan "Referensföretag"
120705 Uppdaterad text på sidan "Om företaget"
120529 Uppdaterad text på sidan "Arbetsplatsens skydd"
120403 Underhåll av hemsidan
120220 Uppdaterad programvara
120220 Uppdaterad bild på sidan "Om företaget"

Butikssäkerhet

Rån och hot mot butiker i Sverige har ökat. Till viss del är detta orsakat av det ekonomiska läget vi befinner oss i. Den främsta orsaken till ökningen anser vi att man hittar i att värdetransporter och banker blivit säkrare. En kriminell person väljer i de flesta fall det mål som förefaller lättast och störst chans att lyckas med. Detta har bidragit till att många butiker inte hängt med i utvecklingen. Behovet efter en smidig säkerhetslösning hos butikerna är därför stort.  Security Compass har lång erfarenhet av Butikssäkerhet, en erfarenhet och kunskap vi gärna delar med oss av. Vi har därför satt ihop en tjänst som vi kallar butikssäkerhet, tjänsten är tänkt att formas efter era önskemål och behov.

Vad är butikssäkerhet?

ButikssäkerhetFör oss är detta en helhet där mannen ska minska riskerna framför allt för heta, rån och stölder i butiker. För att uppnå detta behöver personalen vara insatt i ur de ska jobba på bästa vis. Vi ser därefter över hur utbildningsstatusen är och hur verksamhetens ut rutiner ser. För att personalen ska kunna efterleva rutinerna måste dessa vara dokumenterade på ett bra sätt. Tekniskt skydd är ett viktigt hjälpmedel för att skapa en säker butik där bland annat insynsskydd, lås, larm, förvaring och kameror spelar en stor roll. Målet med det stöd vi ger är att butiken ska uppfylla kraven som ställs utifrån lagar och föreskrifter (Till exempel Arbetsmiljölagen och AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön). Vi hjälper er även att se över er verksamhet så att ni kan certifiera er efter de krav som ställs vid certifiering av “Skydd mot rån i handeln“. Se mer på HAK: s egna hemsida.

Rån och hotRånare

Rån och hot är ingen ny företeelse i butiker, lika väl som det troligen aldrig kommer att försvinna. Tyvärr är det nog så att jobbar man i en miljö där det finns attraktiva varor (så som handelsvaror och kontanter) så måste man nog räkna med att rån och hot kan inträffa. Vad man kan göra är att förebygga rån och hot, så risken för att det ska hända minskar. Hur gör man då detta? Svaret ligger mycket i utbildning. Det är väldigt viktigt att personalen vet hur de ska jobben för att skapa en säker arbetsplats och framför allt förstår varför. Verksamhetens rutiner måste komma ner på ett “papper” så att ingen i personalstyrkan kan missa dessa. Därefter är det dags att se över själva miljön, förvaring av pengar, dekaler, värdetransporter, väktar-ronderingar och så vidare. En annan aspekt är sektionering. Sätter man dessutom upp dekaler som talar om att man har värdetransporter och sektionering av pengarna, så lär sig buset rätt snart i vilka butiker möjligheten att komma över pengarna är liten eller stor.

Svinn och stöld

Det finns tre kategorier av svinn och stöld.

  • Administrativt svinn, är en typ av svinn som orsakas av bristande rutiner, handhavande fel, data fel etc. Bakgrunden är inte kriminella handlingar utan rutinbrister och slarv.
  • Externt svinn, är när en utomstående stoppar på sig tillgångar som tillhör verksamheten.
  • Internt svinn, är när personer som har tillträde till verksamheten stoppar på sig tillgångar som tillhör verksamheten.

Administrativt svinn förebygger man bäst genom tydliga, dokumenterade rutiner som är väl förankrade hos personalen. Personalen måste vara med på rutinerna för att rutinerna ska fungera. Till detta ska man ha en bra sektionering och spårbarhet, detta för att man ska kunna se var felet har uppkommit och minska antalet personer som kunnat var inblandade.

ButikExternt svinn handlar mycket om kundbemötande, få kunden att känna sig välkommen och upptäckt. Butiks biträden måste tycka om att träffa och prata med människor, för hur man bemöter en kund har otroligt stor inverkan på svinnet. Hur varorna placeras och exponeras spelar också en viktig roll. Varor som personalen måste hämta från ett lager utsätts inte lika ofta för externt svinn som varor som ligger i ett undanskymt hörn av kundutrymmet. Det finns även en rad tekniska lösningar som kan ge hjälp, men glöm inte att dessa bara är hjälp medel. Ofta hörs fraser i stil med “Om vi bara hade kameror”. Security Compass har erfarenhet av butiker där kameror har satts in och svinnet har ökat.  Nästan exakt samma kamera lösningar sattes in på andra platser och där gick svinnet ner. Hur kan detta komma sig? Den troliga orsaken ligger hos personalen. De såg inte kameran som ett hjälpmedel utan som något som gjorde jobbet. Det saknades utbildning, personalen visste inte hur de skulle jobba med kamerorna. En kamera kan vara väldigt effektiv,  om den används på rätt sätt.

Internt svinn handlar också om personalen. På arbetsplatser där alla trivs är riskerna för interna brott  mindre än på arbetsplatser där det är dålig stämning. Även i dessa fall är det viktigt med bra rutiner som är väl förankrade hos personalen. En annan aspekt som är väldigt viktig är sektionering och spårbarhet. Personalen ska bara komma åt det som de i tjänsten har behov av att komma åt. Många frågar sig då om man inte är betrodd. Svaret på det är att det handlar mer om att personal inte ska bli misstänkta i onödan. Ett faktum är att ju fler som kan plocka bland, till exempel pengarna, desto svårare blir det att hitta källan.

Vänligen kontakta Security Compass om ni vill veta mer om butikssäkerhet

<<< Tillbaks till Våra tjänster